XN1430P-A


XN1430P-A
产品参数

10/4 SRDT/DRT
8/2+10/2 SRDT/DRT
10/4C ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SE, SEW, SEO, SEOW, SEOO, SEOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, SJE, SJEW, SJEO, SJEOW, SJEOO, SJEOOW
8/2C+10/2C ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SE, SEW, SEO, SEOW, SEOO, SEOOW