XN1050P-A


XN1050P-A
产品参数

8/2+10/1 SRDT
6/2+8/1 SRDT
10/3C ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SE, SEW, SEO, SEOW, SEOO, SEOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJtOW, SJTOO, SJTOOW, SJE, SJEW, SJEO, SJEOW, SJEOO, SJEOOW
8/3C ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SE, SEW, SEO, SEOW, SEOO, SEOOW
6/3C ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SE, SEW, SEO, SEOW, SEOO, SEOOW
8/2C+10/1C ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SE, SEW, SEO, SEOW, SEOO, SEOOW
6/2C+8/1C ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SE, SEW, SEO, SEOW, SEOO, SEOOW